Palvelualusta.fi
 

 

Tamora Oy

www.tamora.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi


Tuotteista ideasi kannattavaksi liiketoiminnaksiPalvelussa lähdetään liikkeelle asiakkaan liikeidean tunnistamisesta ja kirkastamisesta. Mikä on se tuote/palvelu, jonka ympärille asiakas suunnittelee liiketoiminnan aloittamista? Ketkä ovat yrityksen mahdolliset asiakkaat? Mitä heidän odotuksensa ja tarpeensa ovat? Miten tuote/palvelu pitää muotoilla ja tuotteistaa, jotta siitä syntyy kannattavaa liiketoimintaa ja yrityksen perustaminen kannattaa?

Näihin kysymyksiin etsimme yhdessä aloittavien yrittäjien kanssa vastauksia. Aina asiakkaan tilanteen mukaan ja palvelua hänelle räätäöiden.

Tuotteistaminen toteutetaan asiakkaslähtöisesti ostajan näkökulmasta. Tuotteet/palvelut voidaan esim. paketoida helposti ostettaviin kokonaisuuksiin, tai kiinnittää huomiota erityisesti asiakkaan ostopäätöstä tukevaan viestintään. Tuotteistamisessa olennaista on tunnistaa, mikä tuottaa asiakkaalle hyötyä ja mitä hän haluaa osataa ja millä hinnalla. Tuotteet ja palvelut konkretisoidaan tältä pohjalta.

Pelkkä tuotteistaminen ei vielä riitä, vaan tieto hyvin tuotteistetuista ratkaisuista on saatava yrityksen asiakkaille. Miten se tehdään? Mitkä ovat tähän liikeideaan, näille tuotteille ja tälle asiakaskunnalle sopivimmat myynnin ja markkinoinnin kanavat ja välineet? Ja miten ne otetaan käyttöön, niin että yritys pääsee rakentamaan vahvaa mainekuvaa itselleen heti yritystoiminnan käynnistämisestä alkaen mm. sosiaalisessa mediassa. Palvelun aikana voidaan jo tehdä tuotteistettujen palveluiden ennakkomarkkinointia ja sen avulla vielä asiakaslähtöisesti selvittää liiketoiminnan käynnistämisen onnistumismahdollisuuksia. Palvelun aikana opetellaan ja otetaan käyttöön myös asiakaslähtöiset sosiaalisen median kanavat, mennään sinne missä asiakkaatkin ovat.

Sparraamme aloittavaa yrittäjää ottamaan yrityksessään heti alusta asti rakentamaan kehittämisen työvälineeksi kokeilukulttuuria. Jo palvelun aikana viemme yhdessä syntyneitä ideoita hetu käytäntöön asti nopeina kokeiluina,
Prosessin tukena käytetään mm. palvelumuotoilun työkalupakin välineitä kuten asiakasprofilointia ja business model -canvas ajattelumallia. Aloittavan yrittäjän ja asiantuntijan yhteisen keskustelun lisäksi nämä pohjat tuovat hyvää raamia ideoiden tarkasteluun.

Palveluun on vahvasti sisäänrakennettu innostaminen, kannustus ja rohkaisu yritystoiminnan aloittamiseen tuotteistamalla aloittavan yrittäjän bisnesideat asiakaslähtöisesti konkreettisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Uusi työ ja yrittäjyys syntyy intohimojen ympärille, ja innostus auttaa myös yrittäjää jaksamaan haastellistenkin vaiheiden läpi.
Asiantuntijat tuovat vuorovaikutuksen kentälle osaamisensa ja tietämyksensä yrityksen perustamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä, tuotteistamisesta ja palvelumuotoilusta sekä myynnistä ja markkinoinnista. Tapaamisissa työstetään asiakkaan kysymyksiä yhdessä, työpajatyyppisesti, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen metodeja hyödyntäen. Tapaamisten välillä asioita työstetään yhdessä verkkoympäristössä.

Palvelun tuloksena asiakas saa selkeän etenemissuunnitelman ja askelmerkit jatkoon. Neuvonta toteutetaan pääsääntöisesti yksilötapaamisissa fyysisissä kohtaamisissa (1-2) sekä verkkotapaamisissa tai puhelimitse. Tapaamisten lisäksi asiakas saa käyttöönsä verkkomateriaalin, joka jalostuu koko palvelun ajan uusien esiin nousevien kysymysten myötä. Verkkomateriaali jää palvelun jälkeenkin asiakkaan käyttöön.

Mikäli asiakkailta löytyy yhteisiä innostuksen ja kiinnostuksen kohteita, tapaamisia voidaan heidän toiveidensa mukaan toteuttaa myös ryhmätapaamisina. Ryhmässä yrittäjyyttä suunnittelevat pääsevät verkostoitumaan ja pohtimaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisia kysymyksiään. Tavoitteena on, että verkosto jää elämään myös palvelun päättymisen jälkeen. Myös ryhmätapaamiset voidaan toteuttaa fyysisinä tai verkkokohtaamisina.

Lisätiedot
Tamora Oy
Sabrina Kaleva
050 400 5386
sabrina.kaleva@tamora.fi