Työpaikkasuomi

 

CareeriaPlus Oy

careeriaplus.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Kohderyhmä: Työpaikkasuomen opetus on kohdennettu suomea toisena kielenä käyttäville opiskelijoille, joiden on haastavaa selviytyä ammatillisista opinnoista tai työtehtävistä ilman suomen kielen tukea. Opiskelijat voidaan testata koulutuksen alkaessa soveltuvalla kielitestillä. Kielellistä tukea tarvitsevat etenkin henkilöt, joiden kielitaito on Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukaisesti alle tason B1.1.

Toisena kohderyhmänä ovat maahan työhön rekrytoitavat henkilöt, joilla ei ole ammatillista suomen kielen osaamista.  

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on tukea yritysten maahanmuuttaja taustaisten henkilöiden suomen kielen osaamista yrityksen työtehtävissä. Työpaikkasuomen yhtenä tavoitteena on antaa osallistujille kielellisiä valmiuksia työskennellä työnantajan palveluksessa alan työtehtävissä. Hän osaa käyttää ammattialansa sanastoa puheessa, ymmärtää suullisen ja luetun ammattialaan liittyvän kielen sekä osaa kirjoittaa ymmärrettävää ammattikieltä. Mikäli työpaikkasuomi liitetään mukaan ammatilliseen yhteishankintakoulutukseen, tavoitteena on opiskelijan kielellinen tukeminen niin, että hän kokee ammatillisen opiskelun mielekkääksi ja pystyy työskentelemään koulutustaan vastaavassa ammatissa ja työtehtävässä. Tavoitteena on kielitaidon vahvistaminen siinä määrin, että opiskelija ymmärtää riittävästi opintoihin liittyvää kirjallista ja puhuttua asiasisältöä, pystyy osallistumaan opintoihin liittyvään suulliseen viestintään sekä ymmärtää ja tuottaa erilaisia opintoihin liittyviä tekstejä.  Tavoite määritellään jokaiseen
koulutukseen erikseen.

Sisältö: Koulutuksen keskeisenä sisältönä on alan ammatillisen sanaston vahvistaminen eri menetelmin. Huomioimme työpaikkasuomen opetuksessa kaikki kielitaidon osaalueet: luetun ymmärtämisen, kirjoittamisen, kuullun ymmärtämisen ja puhumisen.

Tähtäämme harjoituksissa kielitaidon kehittymiseen ammatillisen pätevyyden näkökulmasta. Teemme myös tarpeen mukaan erilaisia kielen rakenneharjoituksia, jotka tukevat erityisesti tuottamistaitojen kehittymistä.   

Toteutustavat/-menetelmät: Koulutus toteutetaan 2-4 tunnin jaksoissa ja koulutuksen pituus on minimissään 10 päivää, 70 tuntia. Koulutus voidaan toteuttaa lähiopintoina CareeriaPlussan tai yrityksen tiloissa tai live-verkkokoulutuksena. Koulutukseen sisällytetään etä- ja verkkotehtäviä. Opiskelu tapahtuu kouluttajajohtoisesti, ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti. Mikäli koulutukseen liittyy ammatillinen yhteishankintakoulutus, niin opetusmetodit mukailevat ammattiopinnoissa käytettyjä menetelmiä. Käymme läpi ammatillisten kouluttajien kanssa samoja teemoja ja materiaaleja, joista opiskelemme etenkin sanastoa. Äänne–kirjain-vastaavuutta harjoittelemme saneluiden avulla. Mekaanista lukemista vahvistamme lukemalla tekstejä ääneen. Kirjoitusharjoituksina teemme esim. työpaikan viestintään liittyviä dokumentteja. Pareittain ja ryhmissä harjoittelemme erityisesti puhumista. Ammattisanaston, rakenteiden sekä ymmärtämistaitojen opiskelussa hyödynnämme paljon myös suomea vieraana kielenä opiskeleville suunnattuja verkkotehtäviä. Työpaikkasuomen opiskeluun sisällytetään myös itsenäistä verkko-opiskelua, mikä tukee opiskelijan digitaitojen ja opiskelutaitojen kehittymistä.  

Opetusmuodot: Työpaikkasuomen opiskelu tapahtuu lähiopetuksessa luokkatilassa tai työpaikalla, verkkoympäristössä kouluttajan ohjaamana tai verkkoympäristössä itsenäisesti opiskellen. Tarpeet huomioiden opetus voidaan järjestää myös samanaikaisopetuksena ammatillisen kouluttajan kanssa lähiopetuksessa tai verkossa.  

Räätälöitävyys: Työpaikkasuomen opinnot räätälöidään aina ala- ja yrityskohtaisesti. Koulutuksen tavoite, sisältö, kesto, toteutustapa ja ajankohta sovitaan yhdessä tilaajan ja sopimusta käyttävän yrityksen kanssa.   

Muuta: CareeriaPlussalla on vahva ja pitkä osaaminen suomea toisena kielenä puhuvien kouluttamisesta eri ammattialoilla.

 

Yhteystiedot

Eija Lenkkeri, [email protected], p. 040 776 8728 ja Sirkku Salonen, [email protected], p. 040 748 2932

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: