Työpaikkasuomi

 

Sedu Education Oy

www.sedu.fi/

Kieli: Suomi

Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomea koulutuksen kohderyhmänä ovat suomalaisissa työyhteisöissä ja yrityksissä työskentelevät (TäsmäKoulutus), niihin rekrytoitavat (RekryKoulutus) tai niistä irtisanotut/lomautetut (MuutosKoulutus) ulkomaalaistaustaiset henkilöt, joiden suomen kielen taito ei vastaa heidän työnsä ja ammattinsa kielitaitovaatimuksia.

Koulutukseen voivat osallistua myös Suomessa toimivat suomen kielen taitoa yritystoiminnassaan tarvitsevat ulkomaalaistaustaiset yrittäjät, yksinyrittäjiä lukuun ottamatta.

Koulutus voidaan toteuttaa joko yritys-/organisaatiokohtaisesti tai verkostokoulutuksena kahden tai useamman yrityksen/organisaation työntekijöille. Koulutus toimii joko itsenäisenä kielikoulutuksena tai lähtömaassa toteutetun kieli- ja kulttuurikoulutuksen jatkokoulutuksena ulkomailta Suomeen rekrytoiduille henkilöille.

Tavoitteena on parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ja yrittäjien valmiuksia selviytyä suomen kielellä työssään ja työpaikkansa viestintätilanteissa ja siten edistää heidän integroitumistaan työpaikkaansa ja Suomeen. Konkreettiset kielen oppimisen tavoitteet määritellään tapauskohtaisesti ala- ja ammattikohtaisten työympäristöön ja työtehtäviin liittyvien kielen hallinnan tarpeiden perusteella.

Työpaikkasuomi-koulutus sisältää työntekoon, työtehtäviin, ammattiin ja/tai toimialaan liittyvää kielen opiskelua suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen kartuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi tarvittava ammattisanasto ja työpaikalla tyypillisesti käytettävät viestintilanteet. Työpaikalla tapahtuva kielen oppiminen ja ohjaus ovat olennainen osa koulutusta. Koulutuksen sisällössä ja suunnittelussa otetaan huomioon työpaikan aidot viestintämateriaalit ja -tilanteet.

Koulutus toteutetaan räätälöidysti kunkin työnantajan tarpeisiin niin sisällöiltään kuin toteutustavaltaan ottaen huomioon alaan liittyvät vaatimukset ja tarpeet sekä kielitaidon lähtötaso ja toivottu tavoitetaso. Koulutukset voidaan toteuttaa joko kokonaan lähiopetuksena, monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena. Verkko-opetuksen reaaliaikaiset opetustilanteet järjestetään Teamsin välityksellä. Lisäksi toteutuksessa voidaan käyttää Moodle verkko-oppimisalustaa. Koulutukseen sisältyy etätehtäviä, yksilöohjausta sekä tarvittavia opiskelijakohtaisia tukitoimia, kuten työpaikalla tapahtuvaa ohjausta.

Työpaikkasuomea koulutuksessa käytetään eurooppalaista viitekehystä kuvamaan kielitaidon taitotasoja, ja ne toimivat sekä kielikoulutuksen suunnittelun perustana että opiskelija osaamisen arvioinnin välineen. Opiskelijan osaamista parannetaan suullisessa ja kirjallisessa vastaanottamisessa sekä suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Koulutuksen suunnittelussa ia osaamisen arvioinnissa käytetään kielitaitotasoja A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, B1.1 ja B1.2.

Opinnot henkilökohtaistetaan opiskelijan lähtötilanteen pohjalta. RekryKoulutuksena toteutettavan Työpaikkasuomen alkuun voidaan tarvittaessa sisällyttää hakijoiden kielitaidon osaamistason kartoitusta (kesto 1–7 oppituntia). Täsmä- ja Muutoskoulutuksena toteutettavan Työpaikkasuomen koulutuksessa mahdollisesti tarvittavan osaamistason kartoitus sisällytetään koulutuksen toteutussuunnitelmaan. Koulutukseen sisältyy opiskelijan tarvitsemat tukipalvelut opiskelijan tarpeiden mukaan sisältäen mm. neuvonnan, ohjauksen, oppimisen tuen sekä opastuksen opiskelumateriaalien ja -välineiden sekä oppimisympäristöjen käyttöön.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Virpi Lehtimäki, [email protected], p. 040 868 0817

Laske esimerkkikustannus

Huom! Laskelma on suuntaa antava. Tarkan laskelman laskee ELY-keskus/TE-toimisto tyƶnantajan tarpeiden mukaan.

Ryhmän koko (henkilöä):
Koulutuksen kesto (tuntia):
Työnantajan koko:
Vuosiliikevaihto:
Tase: