Pirkanmaa

 

Y4 Works Oy

y4works.fi

Koulutusmuoto: Monimuoto-ohjaus
Alue: Pirkanmaa
Kieli: suomi

Aloittaneiden yrittäjien neuvonta

 Palvelun vähimmäistuntimäärät

Yksilöohjaus 3 t
Ryhmävalmennus 4 t
Verkkomateriaalit 1 t
Vertaisryhmätoiminta 0 t

 Kuvaus

Yrittäjyysbuustin aloittaneiden yrittäjien palvelussa yrittäjälle annetaan työkalut tehdä liiketoimintaa kestävästi. Palvelu koostuu yksilöpalveluna alkukartoituksesta, neuvonnasta sekä loppusparrauksesta ja asiakkaalle toimitetusta etenemissuunnitelmasta sekä materiaalipankista. Lisäksi jokaisella asiakkaalla on mahdollisuus osallistua 2-3 kertaa vuodessa järjestettäviin teemailtoihin. Teemoja ovat tarpeista riippuen esim. käyttäjälähtöinen tuotesuunnittelu ja palvelumuotoilu, omien taitojen tunnistus, pitchaus ja markkinointi.

Palvelun neuvontasisällöt koostuvat kartoituksen lisäksi viidestä moduulista, joilla yrittäjän onnistumista mahdollistetaan kokeneen yritysneuvojan tukemana hänen omia tarpeitaan vastaavasti:

1. Liikeidean vahvistaminen. Yrittäjän suunnitelma sanallistetaan Lean Canvas -metodia hyödyntäen. Yrittäjää sparrataan syventymään liiketoiminnan ongelman, ratkaisun, lisäarvon, asiakaskanavien sekä meno- ja tulovirtojen sanallistamiseen sekä kehittämiseen yhdessä neuvojan kanssa. Tämän pohjalta nykytoimintaa kehitetään eteenpäin.
2. Hommat kuntoon. Yritykseen liittyvät lakisääteiset velvoitteet käydään yhdessä yrittäjän kanssa. Asiakasta autetaan hahmottamaan viranomaisvelvoitteet, kehitystarpeet koon mukaan sekä mahdolliset ostopalvelut. Näitä ovat mm. kirjanpito, tilinpäätös ja työnantajuuden velvoitteet.
3. Markkinoinnilla näyttävyyttä. Yrittäjän kanssa tutkitaan markkinoinnin tilaa ja kehitystarpeita eli kuinka esitellä yrityksensä ja tuotteensa eheänä, selkeänä kokonaisuutena. Yritystyypistä riippuen tämä tarkoittaa joko tarinallistamista, visuaaleihin perehtymistä tai pitchin treenaamista.
4. Elä ja kasva myymällä. Myynti on yrityksen elinehto. Yrittäjälle sparrataan hyvin mitoitetut myyntitoimet, joilla hän saavuttaa toimintansa ylläpitämiseen sekä kasvattamiseen tarvitsemansa keinot sekä volyymit. On luontaista alimitoittaa näitä operaatioita, mutta moderneilla myynnin välineillä ja hyvällä prosessilla yrittäjälle voidaan antaa onnistumisen välineet.
5. Yrittäjyystaidot. Yrittäjyyteen liittyy vahvasti toiminnallinen asenne sekä joukko
ydinliiketoimintaan liittymättömiä taitoja. Neuvoja sparraa yrittäjää asennoitumaan rakentavasti sekä vastuuta kantavasti omaan tulevaansa sekä onnistumaan mm. työnantajuudessa, johtajuudessa, verkostoitumisessa tai taloudenpidossa.

Neuvonta toteutetaan lähtökohtaisesti kasvotusten tai etäyhteyden avulla.
Alkukartoituksen ja loppusparrauksen osalta joko puhelimitse tai internet-selaimessa toimivaa Google Meets -etäneuvonta-alustaa hyödyntäen. Google Drive -alustalla sijaitsevaan materiaalipankkiin asiakkaalle toimitetaan linkki etenemissuunnitelman yhteydessä neuvonnan jälkeen. Palvelun pituus jaksotetaan asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Yhteystiedot

Eero Ojanen, Y4Works, www.y4works.fi